Puhtailla sijoitusyhtiöillä käyttöomaisuusosakkeet ovat harvinainen näky. On kuitenkin olemassa paljon muuta elinkeinotoimintaa harjoittavia yhtiöitä, joilla on myös sijoitustoimintaa sekä alunperin sijoitusyhtiöitä, jotka harjoittavat muuta elinkeinotoimintaa. Tuon aiheen esille, koska käyttöomaisuusosakkeiden luovutukset ovat tietyin edellytyksin verovapaita. Vastaavasti luovutustappiot ovat vähennyskelvottomia. Mitkä osakkeet sitten ovat käyttöomaisuusosakkeita? Alla suora lainaus Verohallinnon ohjeistuksesta:

“…käyttöomaisuutta ovat elinkeinossa pysyvään käyttöön tarkoitetut hyödykkeet. Tyypillisiä käyttöomaisuusosakkeita ovat esimerkiksi tytäryhtiöosakkeet ja omistusyhteysyritysten osakkeet. Käyttöomaisuutena voidaan pitää myös niin sanottuja strategisia osakeomistuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi samalla alalla tai lähialalla toimivan yhtiön osakkeet. Käyttöomaisuusosakkeille on tyypillistä, että ne on hankittu pitkäaikaiseen omistukseen ja niiden omistamisella tavoitellaan ensisijaisesti muita tarkoitusperiä kuin osinkotuottoja tai lyhyen aikavälin arvonnousuja.“ 

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2016/Yhteison_kayttoomaisuusosakkeiden_luovut(40600)

Jotta luovutus on verovapaa, täytyy tiettyjen edellytysten täyttyä. Tilintarkastusyhteisö Tuokon Tom Hoffström on kirjoittanut aiheesta erinomaisen tiivistelmän. Tekstiin pääsee tästä: http://www.tuokko.fi/kayttoomaisuusosakkeiden-verovapaa-myynti/

Vaikka aihe ei olisikaan yhtiölle tällä hetkellä ajankohtainen, on mahdollisuus hyvä tiedostaa ja pitää mielessä uusia liiketoimintoja suunniteltaessa. Omistusyhteydet kannattaa pyrkiä rakentamaan alusta asti mahdollista verovapaata luovutusta tukeviksi, koska myöhemmät omistusjärjestelyt ovat hankalia ja meinaavat mennä väkisin verolle.

 

Haaveiletko omasta sijoitusyhtiöstä? Katso Tilitoimisto Helsinki Sampsanon sijoitusyhtiön perustamispaketti.