Jos teet johdannaiskauppaa henkilösijoittajana, saattaa sinulle tulla yllätyksenä, että tappiot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia vain tietyissä, voisi jopa sanoa harvemmissa tapauksissa. Sama koskee yhtiöitä, joilla arvopaperikauppaa ei lueta yhtiön elinkeinotoiminnaksi, ja näin myös voittoa tavoittelevan johdannaiskaupan verotus noudattaa tuloverolakia.

Yhtiön kautta sijoitettaessa on mahdollista soveltaa elinkeinoverotusta, jolloin johdannaiskauppaa on mahdollista käydä ilman kyseisiä rajoituksia ja vähentää kaikki tappiot verotuksessa.

 

TULOVEROLAKI (henkilöverotus ja osakeyhtiön TVL-toiminta)

Säännellyt markkinat

Suora lainaus Verohallinnon ohjeistuksesta:

  • “pörssi tai sitä muussa ETA-valtiossa vastaavan markkinoiden ylläpitäjän ylläpitämä monenkeskinen kaupankäyntimenettely”
  • “Muita kuin säännellyllä markkinalla kaupattavia johdannaissopimuksia ovat kaikki pörssin ulkopuolella tehdyt johdannaissopimukset sekä kaikki muissa kuin ETA-valtioissa pörssin kaupankäynnin kohteena ovat johdannaissopimukset.”

Toisin sanoen esim. USA:n tai muun ETA-alueen ulkopuolella olevan maan pörssit eivät ole säänneltyjä markkinoita. Tämä tarkoittaa seuraavaa:

“Muiden kuin yllä käsiteltyjen johdannaisten verotuksesta  ei ole lain tasoisia erityissäännöksiä eikä korkeimman hallinto-oikeuden julkaistuja ratkaisuja. Muihin johdannaissopimuksiin ei sovelleta luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä. Tällaisesta muusta johdannaissopimuksesta saatu voitto on lähtökohtaisesti veronalaista pääomatuloa, eikä siitä aiheutunut tappio tai menetys ole verotuksessa vähennyskelpoinen.”

 

Luovutusvoittoa koskevia säännöksiä sovelletaan (tappiot saa vähentää):

Seuraavat ETA-alueen pörssissä tai vastaavasssa menettelyssä kaupattavat johdannaiset:

  • Optiot (hankintameno-olettamaa voi käyttää)
  • Termiinit (futuurit ovat termiinejä) (ei voi käyttää hankintameno-olettamaa)
  • Warrantit (hankintameno-olettamaa voi käyttää)
  • Sertifikaatit (hankintameno-olettamaa voi käyttää)

Tuloverolain mukaisesti tappiot saa vähentää kun ne ovat pysyviä eli johdannaisten tapauksessa käytännössä sopimusten päättyessä.


Luovutusvoittoa koskevia säännöksiä ei sovelleta (tappioita ei saa vähentää):

  • Kaikki muut kuin yllä listatut johdannaistyypit, myös säännellyillä markkinoilla
  • Kaikki hinnanerosopimukset (CFD), myös säännellyillä markkinoilla
  • Kaikki säänneltyjen markkinoiden eli ETA-alueen ulkopuolella tai pörssin/sen kaltaisen ulkopuolella kaupatut johdannaiset

 

LAKI ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA (johdannaiskauppa yhtiön elinkeinotoimintaa)

Kun johdannaiskauppa käsitellään yhtiön kirjanpidossa vaihto-omaisuutena, johdannaiskauppa on yhtiön elinkeinotoimintaa ja sillä tavoitellaan voittoa eikä suojausta, kaikki realisoituneet ja realisoitumattomat arvonalenemiset on tilinpäätöksessä kirjattava kuluksi ja vähennettävä verotuksessa.

Lisää vaihto-omaisuusarvopaperikaupasta voi lukea aikasemmasta tekstistä. Kirjoitan EVL-yhtiön johdannaiskaupan verotuksesta tarkemmin seuraavassa osassa.

 

LOPPUSANAT

Voittoa tavoittelevassa johdannaiskaupassa mahdollisuus vähentää tappiot verotuksessa on ratkaisevan tärkeää. Tuloverolaissa, joka koskee henkilösijoittajaa sekä yhtiön henkilökohtaisen tulolähteen sijoituksia, vain tietyntyyppisten ja tietyillä markkinoilla kaupattujen johdannaisten tappiot ovat vähennyskelpoisia. Jos kuitenkin käyt kauppaa niillä johdannaisilla, joiden tappiot ovat tuloverolaissa vähennyskelpoisia, saatat saada ylimääräistä veroetua hankintameno-olettamalla.

Jos sen sijaan haluat käydä johdannaiskauppaa muilla kuin ETA-alueella kaupattavilla optioilla, termiineillä, warranteilla tai sertifikaateilla, vaatii tappioiden vähennyskelpoisuus yhtiön kautta sijoittamista ja elinkeinoverotusta.

 

LÄHTEET

Henkilöverotus:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48914/johdannaisten_verotu/

Elinkeinoverotus:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48083/johdannaisinstrumenttien_verotus_elinke/

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1968/19680360

Tuokko:

http://www.tuokko.fi/johdannaiset-vaikeasti-hallittava-asiakokonaisuus-tilinpaatoksessa-ja-verotuksessa/

 

Haaveiletko omasta sijoitusyhtiöstä? Katso Tilitoimisto Helsinki Sampsanon sijoitusyhtiön perustamispaketti.