Johdannaiskaupan verotus: henkilö vs yhtiö

mennessä | loka 1, 2017 | Sijoitusyhtiö | 2 Kommentit

Jos teet johdannaiskauppaa henkilösijoittajana, saattaa sinulle tulla yllätyksenä, että tappiot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia vain tietyissä, voisi jopa sanoa harvemmissa tapauksissa. Sama koskee yhtiöitä, joilla arvopaperikauppaa ei lueta yhtiön elinkeinotoiminnaksi, ja näin myös voittoa tavoittelevan johdannaiskaupan verotus noudattaa tuloverolakia.

Yhtiön kautta sijoitettaessa on mahdollista soveltaa elinkeinoverotusta, jolloin johdannaiskauppaa on mahdollista käydä ilman kyseisiä rajoituksia ja vähentää kaikki tappiot verotuksessa.

TULOVEROLAKI (henkilöverotus ja osakeyhtiön TVL-toiminta)

Säännellyt markkinat

Suora lainaus Verohallinnon ohjeistuksesta:

 • “pörssi tai sitä muussa ETA-valtiossa vastaavan markkinoiden ylläpitäjän ylläpitämä monenkeskinen kaupankäyntimenettely”
 • “Muita kuin säännellyllä markkinalla kaupattavia johdannaissopimuksia ovat kaikki pörssin ulkopuolella tehdyt johdannaissopimukset sekä kaikki muissa kuin ETA-valtioissa pörssin kaupankäynnin kohteena ovat johdannaissopimukset.”

Toisin sanoen esim. USA:n tai muun ETA-alueen ulkopuolella olevan maan pörssit eivät ole säänneltyjä markkinoita. HUOM Keskusverolautakunnan päätös vuonna 2021, Verohallinnon ohje päivitettävänä 25.8.2021. 

“Muiden kuin yllä käsiteltyjen johdannaisten verotuksesta  ei ole lain tasoisia erityissäännöksiä eikä korkeimman hallinto-oikeuden julkaistuja ratkaisuja. Muihin johdannaissopimuksiin ei sovelleta luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä. Tällaisesta muusta johdannaissopimuksesta saatu voitto on lähtökohtaisesti veronalaista pääomatuloa, eikä siitä aiheutunut tappio tai menetys ole verotuksessa vähennyskelpoinen.”

Luovutusvoittoa koskevia säännöksiä sovelletaan (tappiot saa vähentää):

Seuraavat ETA-alueen pörssissä tai vastaavasssa menettelyssä kaupattavat johdannaiset:

 • Optiot (hankintameno-olettamaa voi käyttää)
 • Termiinit (futuurit ovat termiinejä) (ei voi käyttää hankintameno-olettamaa)
 • Warrantit (hankintameno-olettamaa voi käyttää)
 • Sertifikaatit (hankintameno-olettamaa voi käyttää)

Tuloverolain mukaisesti tappiot saa vähentää kun ne ovat pysyviä eli johdannaisten tapauksessa käytännössä sopimusten päättyessä.


Luovutusvoittoa koskevia säännöksiä ei sovelleta (tappioita ei saa vähentää):

 • Kaikki muut kuin yllä listatut johdannaistyypit, myös säännellyillä markkinoilla
 • Kaikki hinnanerosopimukset (CFD), myös säännellyillä markkinoilla
 • Kaikki säänneltyjen markkinoiden eli ETA-alueen ulkopuolella tai pörssin/sen kaltaisen ulkopuolella kaupatut johdannaiset

LAKI ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA (johdannaiskauppa yhtiön elinkeinotoimintaa)

Kun johdannaiskauppa käsitellään yhtiön kirjanpidossa vaihto-omaisuutena, johdannaiskauppa on yhtiön elinkeinotoimintaa ja sillä tavoitellaan voittoa eikä suojausta, kaikki realisoituneet ja realisoitumattomat arvonalenemiset on tilinpäätöksessä kirjattava kuluksi ja vähennettävä verotuksessa.

Lisää vaihto-omaisuusarvopaperikaupasta voi lukea aikasemmasta tekstistä. Kirjoitan EVL-yhtiön johdannaiskaupan verotuksesta tarkemmin seuraavassa osassa.

LOPPUSANAT

Voittoa tavoittelevassa johdannaiskaupassa mahdollisuus vähentää tappiot verotuksessa on ratkaisevan tärkeää. Tuloverolaissa, joka koskee henkilösijoittajaa sekä yhtiön henkilökohtaisen tulolähteen sijoituksia, vain tietyntyyppisten ja tietyillä markkinoilla kaupattujen johdannaisten tappiot ovat vähennyskelpoisia. Jos kuitenkin käyt kauppaa niillä johdannaisilla, joiden tappiot ovat tuloverolaissa vähennyskelpoisia, saatat saada ylimääräistä veroetua hankintameno-olettamalla.

Jos sen sijaan haluat käydä johdannaiskauppaa muilla kuin ETA-alueella kaupattavilla optioilla, termiineillä, warranteilla tai sertifikaateilla, vaatii tappioiden vähennyskelpoisuus yhtiön kautta sijoittamista ja elinkeinoverotusta.

LÄHTEET

Henkilöverotus:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48914/johdannaisten_verotu/

Elinkeinoverotus:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48083/johdannaisinstrumenttien_verotus_elinke/

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1968/19680360

Tuokko:

http://www.tuokko.fi/johdannaiset-vaikeasti-hallittava-asiakokonaisuus-tilinpaatoksessa-ja-verotuksessa/

Sampsa Leskinen

Sijoitusyhtiöiden verotuksen asiantuntija, tilitoimisto InvestCon perustaja

Etsitkö tilitoimistoa joka ymmärtää sijoittamisesta?

Mikä on sijoitusyhtiö ja miten se toimii? Milloin sijoitusyhtiö kannattaa? Miten perustan sijoitusyhtiön? Sivusto on artikkelipankki, josta löydät vastauksia kysymyksiisi ymmärrettävässä muodossa. 

Selaa aiheittain:

Kirjoittajan pyörittämä tilitoimisto InvestCo erikoistuu sijoitusyhtiöihin ja holding-yhtiöihin.

SIJOITUSYHTIÖN/HOLDING-YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI

 • Tilanteen arviointi ja suunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa
 • Osakeyhtiön perustaminen
 • Kirjanpitopalvelu
 • Ympärivuotinen tuki

PYYDÄ TARJOUS

2 Kommentit

 1. Hei,

  eikö myös henkilönä jenkkien johdannaiset/ futuurit ovat vähennyskelpoisia? Tuon alla olevat tekstin mukaan olisi. Misään ei mainita ETA maista.

  19 Säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevat johdannaiset
  19.1 Optiot ja termiinit

  Optiolla tarkoitetaan sopimusta, jolla option saaja saa option asettajalta oikeuden ostaa (osto-optio) tai myydä (myyntioptio) sovitusta hinnasta tietyn määrän arvopapereita tai muita option perustana olevia hyödykkeitä. Option saaja eli haltija maksaa vastikkeen (preemio) saamastaan oikeudesta.
  Option toteutusta kutsutaan lunastukseksi. Jos kysymyksessä on esimerkiksi osakeoptio, osto-option saaja on oikeutettu lunastamaan option kohteena olevat osakkeet sopimuksen mukaiseen lunastushintaan. Tällöin hän saa voittoa, jos option kohteen markkina-arvo on korkeampi kuin lunastushinta. Jos lunastushinta on hyödykkeen markkinahintaa korkeampi, osto-optiolla ei ole reaaliarvoa. Tällöin optio raukeaa ja ostajalle aiheutuu maksamansa preemion suuruinen tappio.

  Termiinillä tarkoitetaan kauppasopimusta, jossa kaupantekohetkellä sovittu suoritus on maksettava tiettynä määräpäivänä. Termiinit eroavat optioista siinä suhteessa, että ne velvoittavat molempia osapuolia, kun taas optiot velvoittavat vain option asettajaa.
  Optioihin ja termiineihin, joilla käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla, sovelletaan luovutusvoittoverotusta koskevia säännöksiä. Luovutustappioon rinnastetaan säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena option raukeamisesta syntyvä tappio.

  Option haltijan saama lunastushinnan ja markkinahinnan erotus katsotaan option luovutushinnaksi ja hänen optiosta suorittamansa preemio katsotaan hankintamenoksi. Option sulkemistilanteessa pidetään hankintamenona maksettua preemiota ja luovutushintana saatua preemiota.
  Option asettajan saama preemio on hänen veronalaista tuloaan sinä verovuonna, jonka aikana preemio on ollut hänen nostettavissaan. Option asettajan saamaa preemiota pidetään omaisuuden luovutuksesta saatuna tulona, josta voidaan vähentää hankintameno-olettama (KHO 9.9.1999 taltio 2410).
  Jos osakeoptio toteutetaan lunastamalla option kohde-etuutena olevat osakkeet, optiosta saatu tai maksettu preemio kaupankäyntikuluineen on osakkeiden hankintahinnan osa (KHO 2012:69). Myyntioption haltijan osalta menetellään vastaavasti: Option perusteella myydyn hyödykkeen luovutushintana pidetään optioehtojen mukaista luovutushintaa, josta vähennetään myydyn hyödykkeen hankintameno ja siihen liittyvänä menona optiosta maksettu preemio. Vaihtoehtoisesti luovutushinnasta voidaan vähentää hankintameno-olettama.
  Säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevasta termiinisopimuksesta, syntynyt voitto tai tappio rinnastetaan omaisuuden luovutusvoittoon tai -tappioon. Voittoa laskettaessa ei kuitenkaan vähennetä hankintameno-olettamaa (20 tai 40 %). Säännellyt markkinat kattavat Suomen lisäksi ETA-alueen maiden säännellyt markkinat.

  19.2 Warrantit, sertifikaatit, futuurit, minifutuurit
  Säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena oleviin muihin johdannaisiin, kuten warrantteihin, sertifikaatteihin, futuureihin ja minifutuureihin sovelletaan luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä. Näistä lisää Verohallinnon ohjeessa Johdannaisten verotus.

  Vastaa
  • Hei, itse olen käsittänyt asian niin, että muita kuin ETA-alueen pörssejä ei katsota ”säännellyiksi markkinoiksi” ja muita kuin säännellyllä markkinalla kaupattavia johdannaissopimuksia ei käsitellä luovutusvoiton verotuksen mukaan. Alla copy-pastettu verottajan ohjeesta.

   Tässä ohjeessa käsitellään tuloverolain (1535/1992, TVL) mukaan verotettavia johdannaissopimuksia, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla (Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä 748/2012).

   Muita kuin säännellyllä markkinalla kaupattavia johdannaissopimuksia ovat kaikki pörssin ulkopuolella tehdyt johdannaissopimukset sekä kaikki muissa kuin ETA-valtioissa pörssin kaupankäynnin kohteena ovat johdannaissopimukset.

   Muiden kuin yllä käsiteltyjen johdannaisten verotuksesta ei ole lain tasoisia erityissäännöksiä eikä korkeimman hallinto-oikeuden julkaistuja ratkaisuja. Muihin johdannaissopimuksiin ei sovelleta luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä. Tällaisesta muusta johdannaissopimuksesta saatu voitto on lähtökohtaisesti veronalaista pääomatuloa, eikä siitä aiheutunut tappio tai menetys ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

   https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48914/johdannaisten_verotu/

   Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vastaavia artikkeleita

MILLOIN SIJOITUSYHTIÖN PERUSTAMINEN KANNATTAA?

MILLOIN SIJOITUSYHTIÖN PERUSTAMINEN KANNATTAA?

Minulta usein kysytään, paljonko pitää olla varallisuutta, että sijoitusyhtiön perustaminen kannattaa. Vastaan aina, että riippuu kokonaistilanteesta. Varallisuuden määrä tai oikeastaan (oletettujen) tuottojen määrä on yksi tekijä, mutta ratkaisevaa on kuinka paljon...

SIJOITUSYHTIÖN PERUSTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

SIJOITUSYHTIÖN PERUSTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

Ennen kuin yhtiön perustamisilmoitusta lähtee täyttämään, on hyvä tiedostaa mihin on ryhtymässä. Sijoitusyhtiö on osakeyhtiö, jota koskee osakeyhtiön lait ja velvollisuudet. Erityisesti yhden henkilön hallinnoima sijoitusyhtiö on kuitenkin äärimmäisen yksinkertainen...