Eduskunta on hyväksynyt tulolähdejaon poistamiseen liittyvän lakimuutoksen. Muutokset tulevat voimaan 2020 verotukseen, vuosi 2019 mennään siis vielä vanhalla kaavalla. Lakimuutos on laajempi kuin ensin ajattelisi ja sillä on monia vaikutuksia. Olen tähän tekstiin yrittänyt koota sijoitusyhtiön kannalta olennaiset muutokset. Kirjoitan myöhemmin toisen osan, jossa pyörittelen käytännön tilanteita ja toimia, joilla optimoida verotusta.       

 

Tiivistelmä

Tällä hetkellä yhtiön pitkäaikaiset/passiiviset osakesijoitukset kuuluvat muun toiminnan tulolähteeseen, joka verotetaan erillään elinkeinotoiminnan tulolähteestä. Voi siis syntyä tilanne, jossa kokonaisuudessaan tappiollisesta vuodesta joutuu maksamaan veroja toisen tulolähteen tehdessä voittoa ja toisen tappiota.

Uudessa mallissa muun toiminnan tulolähde poistuu ja jäljelle sijoitusyhtiöiden osalta jää vain elinkeinotoiminnan tulolähde. Sen sisään tulee uusi omaisuusluokka nimeltä muu omaisuus. Seuraava poikkeus jää: muun omaisuuden luovutustappiot eivät ole vähennyskelpoisia muista kuin muun omaisuuden luovutusvoitoista. Luovutustappioiden vähennyskelpoisuuden rajoitus ei koske kiinteistöjä/kiinteistöyhtiön osakkeita. Kaikki muun omaisuuden luokkaan liittyvät tulonhankkimiskulut ovat kuitenkin vähennyskelpoisia kaikista tuloista, ainoastaan siis luovutustappioiden vähentämistä on rajattu. Käyttämättömät luovutustappiot jäävät muistiin ja voidaan hyödyntää 10 vuoden aikana.

 

Laki elinkeinotulon verottamisesta ja elinkeinotoiminta

“Elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia muutettaisiin siten, että lakia sovellettaisiin yhteisöjen verotuksessa kaikkeen toimintaan lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettavaa maatalouden tulosta. Vaikka yhteisön toimintaan sovellettaisiin elinkeinoverolakia, ei sellainen toiminta, joka ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä, kuitenkaan olisi elinkeinotoimintaa. “

Tämän vaikutuksia täytyy vielä pohtia ja ottaisin mielelläni kommentteja.

 

Passiiviset sijoitusyhtiöt

Ryhmän “luonnollisen henkilön osakesijoituksia passiivisesti hallinnoivan holdingyhtiön osakeomistukset”, kuten lakiteksti asian ilmaisee, ei katsota edelleenkään harjoittavan elinkeinotoimintaa. Kaikki omaisuus olisi uuden luokan muu omaisuus alla.

 

Elinkeinotoimintaa harjoittavat yhtiöt

Elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön, oli elinkeinotoiminta aktiivista sijoitustoimintaa tai autojen korjausta, selkeästi elinkeinotoiminnan ulkopuolella olevat sijoitukset luetaan tähän uuteen luokkaa muu omaisuus, jolloin niiden luovutustappiot olisivat vähennyskelpoisia vain vastaavista luovutusvoitoista. Käytännössä muuhun omaisuuteen kuuluisivat passiivisesti hallinnoitavat likvidit arvopaperit sekä epälikvidit listaamattomat osakesijoitukset, joita ei voi lukea vaihto-omaisuuteen tai rahoitusomaisuuteen. Pienenä helpotuksena tätä ryhmää kohtaan rahoitusomaisuuden käsite väljenisi eli rahavaroihin verrattavaa omaisuutta saisi siirrettyä rahoitusomaisuuteen muun omaisuuden alta, jossa luovutustappiot ovat rajoitetusti vähennyskelpoisia. Kiinteistöjen/kiinteistöosakkeiden luovutustappiot saa vähentää rajoituksetta.

 

Katkelmia lakiesityksestä

 

MUU OMAISUUS

“Muun omaisuuden piiriin luettaisiin sellainen omaisuus, joka ei tarkoitukseltaan vastaa elinkeinotulolähteen muiden omaisuuslajien määritelmiä. Tällaisia muuhun omaisuuteen kuuluvia eriä voisivat olla esimerkiksi luonnollisen henkilön osakesijoituksia passiivisesti hallinnoivan holdingyhtiön osakeomistukset, joihin tällä hetkellä sovelletaan tuloverolakia, sekä osakaslainat.”

“Muun omaisuuden perusteella syntyvät juoksevat tulot ja tulon hankkimiseen liittyvät menot olisivat elinkeinotulolähteen tuloja ja menoja, jotka otettaisiin huomioon tulolähteen verotettavaa tuloa laskettaessa. Menot voitaisiin vähentää kaikista tulolähteen tuloista. Muun omaisuuden hankintaan kohdistuvat korot olisivat vähennyskelpoisia elinkeinoverolain korkomenoja koskevien säännösten mukaisesti.”

 

MUUN OMAISUUDEN ALALAJIN SIJOITUSOMAISUUDEN RAJOITETTU LUOVUTUSTAPPIOIDEN VÄHENNYSKELPOISUUS

“Sijoitusomaisuuteen kuuluvien osakkeiden ja muiden arvopapereiden luovutusvoitto on veronalaista tuloa. Luovutustappioiden vähennyskelpoisuutta on rajoitettu. Luovutustappiot voidaan vähentää yleensä vain sijoitusomaisuusarvopaperin luovutusvoitoista (aktiefållan). Kysymyksessä voi olla esimerkiksi sijoitusomaisuuteen kuuluvan osakkeen luovutusvoitto, mutta myös sellaisen käyttöomaisuuteen kuuluvan noteeratun osakkeen luovutusvoitto, jonka verovapauteen oikeuttava omistusaika ei ole täyttynyt. Niissä tapauksissa, joissa käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappio on vähennyskelpoinen, se vähennetään vastaavalla tavalla. Jos luovutustappiota ei ole mahdollista vähentää tappion syntymisvuonna, se voidaan vähentää seuraavina verovuosina.”

 

KIINTEISTÖYHTIÖT

“Rajoitus ei koskisi kiinteistöyhtiön osakkeita. Kiinteistöyhtiön osakkeet eivät ole käyttöomaisuusosakkeita koskevan säännöksen mukaan verovapaasti luovutettavia eikä niiden luovutuksesta aiheutunut tappio ole vähennyskelvoton. Tällaisten osakkeiden luovutustappioiden vähennyskelpoisuutta ei sen vuoksi ole tarpeen rajoittaa, kun osakkeet kuuluvat muuhun omaisuuteen. Koska myös muuhun omaisuuteen kuuluvan kiinteistön luovutuksesta syntyvä tappio olisi vähennyskelpoinen elinkeinoverolain yleisten periaatteiden mukaisesti, kohdeltaisiin suoria kiinteistöomistuksia ja kiinteistöosakkeita samalla tavalla.”

 

RAHOITUSOMAISUUDEN KÄSITE VÄLJENEE

“Yhteisön tuloverolain mukaisesti verotettavaan muun toiminnan tulolähteeseen sisältyy nykyisin osakkaan yksityiskäytössä olevan omaisuuden lisäksi usein myös muuta sellaista omaisuutta, jota ei ole katsottu käytettävän yhteisön elinkeinotoiminnassa. Koska rahoitusomaisuuden määritelmää jonkin verran väljennettäisiin, voisi ainakin osa tähän asti tuloverolain mukaan verotetusta rahavaroihin verrattavasta omaisuudesta kuulua jatkossa rahoitusomaisuuteen.”

“Yhteisöjen muun toiminnan tulolähteeseen on toisinaan luettu esimerkiksi pitkäaikaisia talletuksia. Kun yhteisöjen toimintaan ei enää sovellettaisi tuloverolakia, voisi osa muun toiminnan tulolähteen rahoitusvaroista käyttötarkoituksensa perusteella kuulua elinkeinotulolähteen sisällä pikemminkin rahoitusomaisuuteen.”

 

LÄHTEET

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180257.pdf

 

 

Haaveiletko omasta sijoitusyhtiöstä? Katso Tilitoimisto Helsinki Sampsanon sijoitusyhtiön perustamispaketti.